TOP NẠP THẺ THÁNG

Nick Liên Quân Nick Liên Minh Nick Rác Tool
-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2354 -

Acc LQ #2354 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 63
 • Trang Phục: 79
 • Bảng Ngọc: 90
2,000,000CARD 1,600,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 79
 • Tướng: 63

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2261 -

Acc LQ #2261 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 90
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 21

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2201 -

Acc LQ #2201 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 90
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 25

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2200 -

Acc LQ #2200 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 90
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 31

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2196 -

Acc LQ #2196 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 45
 • Trang Phục: 43
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 560,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 43
 • Tướng: 45

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2195 -

Acc LQ #2195 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 47
 • Trang Phục: 39
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 560,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 39
 • Tướng: 47

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2194 -

Acc LQ #2194 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 40
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 73
500,000CARD 400,000ATM
 • Bậc Ngọc: 73
 • Trang Phục: 38
 • Tướng: 40

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2192 -

Acc LQ #2192 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 90
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 19

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2191 -

Acc LQ #2191 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 40
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 560,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 40
 • Tướng: 33

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2189 -

Acc LQ #2189 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 86
170,000CARD 136,000ATM
 • Bậc Ngọc: 86
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 27

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2175 -

Acc LQ #2175 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 16
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 61
120,000CARD 96,000ATM
 • Bậc Ngọc: 61
 • Trang Phục: 9
 • Tướng: 16

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2173 -

Acc LQ #2173 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 90
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 32

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2172 -

Acc LQ #2172 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 90
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 23
 • Tướng: 31

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2171 -

Acc LQ #2171 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 29
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 90
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 29

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2170 -

Acc LQ #2170 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 72
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 72
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 28

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2169 -

Acc LQ #2169 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 16
 • Bảng Ngọc: 90
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 16
 • Tướng: 23

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2166 -

Acc LQ #2166 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 90
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 23
 • Tướng: 31

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2160 -

Acc LQ #2160 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 61
120,000CARD 96,000ATM
 • Bậc Ngọc: 61
 • Trang Phục: 9
 • Tướng: 19

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2157 -

Acc LQ #2157 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 16
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 58
80,000CARD 64,000ATM
 • Bậc Ngọc: 58
 • Trang Phục: 8
 • Tướng: 16

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2155 -

Acc LQ #2155 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 11
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 69
100,000CARD 80,000ATM
 • Bậc Ngọc: 69
 • Trang Phục: 8
 • Tướng: 11

MUA NGAY